Trampeig fotogràfic al Parc Natural de la Serra de Montsant

 

L’any 2009 es va iniciar al Parc Natural de la Serra de Montsant,  un estudi per a determinar quin són els depredadors i els seus efectes en les tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) reintroduïdes al Parc des de l’any 2005. El CRARC seguirà desenvolupant aquest treball durant l’any 2010.
Servint-se d’una càmera de trampeig fotogràfic, es pretén esbrinar quins són els depredadors amb més possibilitats d’incidir sobre la població de tortugues. També és vol descobrir, sobre quines classes d’edat existeix una major depredació. Cal assenyalar, que bibliogràficament es fa esment d’un ampli ventall d’espècies consumidores de tortugues, des de gossos ensalvatgits, passant per senglars, corbs, guineus, fins a completar un llarga llista d’aus i mamífers. És normal que així sigui, la tortuga estaria inclosa en l’estrat dels consumidors primaris de la piràmide tròfica.
Els primers resultats de la càmera instal·lada ininterrompudament des de juny de 2009 fins gener de 2010,  han revelat que de les 357 fotografies preses, 86 han estat positives, es a dir amb detecció de depredadors. Un total de 5 espècies s’han enregistrat fins ara (vegeu fotos), la fagina (Martes foina), el teixó (Meles meles), la guineu (Vulpes vulpes), el senglar (Sus scrofa) i la geneta (Genetta genetta). De tots ells, la guineu ho ha estat en 11 ocasions a ple dia més del 60% de les exposicions. La guilla, el teixó, la geneta i la fagina, han estat fotografiats a la nit, o al capvespre. Cal destacar l’activitat tant diürna com nocturna de la guineu, tenint la capacitat d’incidir en la tortuga a qualsevol hora del dia.
La pressió depredatòria que pateixen les tortugues al Montsant, sembla estar exercida bàsicament per les 5 espècies mencionades. Tanmateix el senglar, que ha sofert un increment espectacular en les seves poblacions arreu de Catalunya, es pot considerar un del principals depredadors de postes, juvenils, i fins i tot adults de tortuga, fet documentat bibliogràficament en diverses publicacions científiques d’arreu d’Europa. Per altra banda, depredadors com la fagina, la guineu el teixó i la geneta, han descobert aquest nou recurs tròfic que representa la tortuga (sobretot postes i cries), i els ha portat a considerar-lo una part més de la seva dieta.
Un projecte de reintroducció que pretengui restablir en el territori una espècie com la tortuga mediterrània,  pertanyent ha un estrat basal de la piràmide tròfica, ha de patir els efectes depredatoris de predadors i super-predadors. Només un volum molt gran de tortugues alliberades pot compensar a llarg termini les pèrdues ocasionades per aquestes accions.