PROJECTE D’INTRODUCCIÓ DE LA TORTUGA D’ESTANY A L’ESTANY D’IVARS I VILA-SANA

 

El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, Obra Social de Caixa Catalunya, el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) i la Universitat de Lleida (UdL) col·laboren en un projecte per introduir a l’estany d’Ivars i Vila-sana la tortuga d’estany (Emys orbicularis), una espècie protegida i amb alt risc d’extinció a Catalunya.
La finalitat de la iniciativa és contribuir a minimitzar la pressió del factor extinció que amenaça la supervivència d’aquest queloni, a través de l’assoliment d’una població estable a l’estany d’Ivars i Vila-sana, un espai que esdevé un hàbitat prioritari per a la conservació d’aquesta tortuga.
El projecte d’introducció de la tortuga d’estany a l’estany d’Ivars i Vila-sana es desenvoluparà durant tres anys i l’Obra Social de Caixa Catalunya contribuirà al seu finançament. El projecte contempla l’adequació d’una bassa d’aclimatació, que serà costejada pel Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, així com també del seguiment i control de les espècies al·lòctones, tasques que els tècnics del Consorci duran a terme de manera setmanal. D’altra banda, el CRARC seleccionarà els exemplars que seran introduïts a l’estany d’Ivars i Vila-sana. Prèviament però, el CRARC haurà establert la subespècie més escaient en el marc geogràfic on esta ubicat l’estany mitjançant un procés d’estudi i selecció genètica dels exemplars. Fins a la finalització del projecte, la Universitat de Lleida s’encarregarà de fer el radioseguiment dels exemplars alliberats.
El primer any del projecte es dedicarà a la redacció del projecte i a l’adequació de la bassa per a l’aclimatació i la cria dels exemplars que seran introduïts a l’estany durant el segon any del projecte. En un primer moment, les tortugues s’alliberaran a la bassa condicionada a tal efecte i, posteriorment, a les aigües de la cubeta de l’estany. L’avaluació del projecte es durà terme l’últim any.
El projecte preveu accions per eliminar mitjançant trampes, quelonis al·lòctons com ara les conegudes tortugues de Florida. També es desenvoluparan accions de divulgació i educació per donar a conèixer les causes de la regressió de la tortuga d’estany a Catalunya. Actualment, les úniques poblacions de tortuga de l’estany de les quals es té constància es troben al Delta de l’Ebre, als Aiguamolls de l’Empordà, al Baix Ter i al Pla de la Selva, tot i que només en aquest darrer indret es pot parlar d’una població en relatiu bon estat. La resta de localitzacions, corresponen a exemplars aïllats.
Esperem doncs que el projecte serveixi per augmentar la presència d’aquest queloni tan amenaçat, que esdevé un indicador de qualitat ambiental allà on és present.