El CRARC i el CRT col•laboren en la conservació de la tortuga d’estany a Catalunya.

 

El dia 29 d’octubre, els tècnics responsables del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera van lliurar al CRARC, vint-i-set exemplars de tortugues d’estany determinades genèticament com haplotip V. Alhora els tècnics del CRARC van aportar dos exemplars d’Emys orbicularis haplotip II als responsables del CRT. Les tortugues d’estany que ambdues institucions s’han intercanviat, han de permetre recolzar ambdós programes de cria de l’espècie que s’estan desenvolupant en base als projectes de conservació de la tortuga d’estany al Baix Ter, i a l’estany d’Ivars i Vila Sana.
La col.laboració entre els centres gestors de fauna és necessari en moltes ocasions pe assolir els objectius plantejats.
En el cas dels exemplars lliurats pel CRT a CRARC (quatre adults, catorze juvenils i nou cries de la temporada 2010), donaran més capacitat de reproducció a l’estoc de cria, i alhora es disposarà d’individus juvenils que en un futur proper podran ser destinats a les experiències d’introducció a l’estany d’Ivars i Vila-Sana. Les dues tortugues d’estany mascles lliurades al CRT, permetran disminuir la possible consanguinitat del grup de cria que el centre gestiona. 

Cal destacar doncs que, els lligams de col.laboració entre entitats, fa possible millorar la capacitat de treball d’aquests.